Metalurgija

Metalurgijos pramonė

Metalurgijos pramonės įmonės  priklauso pagrindinių pramoninių didžiulio vandens kiekio  vartotojų grupei, naudojančiai vandenį gamybos reikmėms.

Metalurgijos įmonėse cheminio vandens valymo įrenginių rekonstrukcija bei naujų įrenginių statyba itin plačiai taikoma, nes šios sistemos leidžia užkirsti kelią šiluminės elektros centralės  įrangos susidėvėjimui, o centralė dažnai karštu vandeniu ir garu aprūpina ne tik atitinkamos įmonės pramonines aikšteles, bet  ir vietinius miestų gyventojus.

Pramoninei gamybai skirto garo generavimas reikalauja pamaitinimui naudoti  mažo druskingumo vandenį,  nes taip sumažinamas katilo prapūtimo ciklų skaičius ir išvengiama rizikos, susijusios su aukštu darbiniu slėgiu. Ryšium su tuo, organizuojant racionalų garo katilo vandens chemijos režimą, būtina numatyti ir tinkamą maitinamojo vandens apdorojimą.

Kompanijos Jurby Water Tech International vandens paruošimo ir vandens valymo sistemos taikomos šiuose metalurginės gamybos baruose:  

 • cirkuliacinėje vandens tiekimo sistemoje;
 • garo gamybos.  

Garantuotai veiksmingus vandens valymo ir paruošimo sprendimus metalurgijos pramonės įmonėms siūlo kompanijos Jurby Water Tech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens apdorojimo padalinys.

 Inžinerijos padalinys metalurgijos pramonei siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą ir gamybą,
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams,
 • vandens paruošimo objektų statybos EPC/EPCM (EPC – engineering, procurement and construction (projektavimas, prekių pirkimas ir statyba); EPCM – engineering, procurement, construction and management (projektavimas, prekių pirkimas, statyba ir eksploatacija) sutarčių („iki rakto”) vykdymą
 • projekto vykdymo priežiūros bei paleidimo-derinimo darbų atlikimą,
 • personalo apmokymą bei garantuotą techninį aptarnavimą

Cheminio vandens apdorojimo padalinys metalurgijos sektoriaus įmonėms siūlo efektyvias programas JurbySoft, skirtas stabilizaciniam ir korekciniam vandens apdorojimui pagal tris technologines kryptis:

 • aušinimo vandens stabilizacinio apdorojimo;
 • garo katilų ir šildymo sistemų vandens korekcinio apdorojimo;
 • membraninių technologijų reagentų.

Padalinio cheminės technologijos ir kompleksiniai sprendimai pagerina galutinio produkto kokybę, padidina gamybinius pajėgumus, sumažina sąnaudas bei minimizuoja apkrovą, tenkančią aplinkai.

 

Aušinimo sistemos

 

Metalurgijos įmonių gamybos procesų metu didelis vandens kiekis išeikvojamas aušinti krosnims, liejimo mašinoms ir kitai įrangai, dūminėms dujoms valyti, dulkėms  pernešti vandeniu,  įkrovai drėkinti ir kt.

Cirkuliacinės aušinimo sistemos su aušyklomis paprastai susideda iš dviejų ciklų: „švaraus“ vandens ir „užteršto“ vandens. „Švaraus“ vandens ciklo metu, vykstant panaudojimo procesui, vanduo tik pašildomas, bet neužteršiamas. Vyksta masės, elektros variklių, dūmų siurblių, rotorių, trupintuvų ir kitų mašinų aušinimas.

Vartotojai, kurie vandens panaudojimo proceso metu jį šildo ir užteršia, patenka į „užteršto“ vandens ciklą. Vyksta dulkių, nuovirų šalinimas pasitelkiant vandenį, dūminių ir ventiliacinių dujų  valymas, šlamo nuvedimo įtaisų praplovimas ir kt. Šio ciklo vanduo prieš pakartotinį panaudojimą nuskaidrinamas šlamo nusodintuvuose.

Uždaro tipo cirkuliaciniai aušinimo įrenginiai naudojami aukštų temperatūrų procesams aušinti.

Daugkartinės cirkuliacijos metu, cirkuliacinių sistemų vanduo garinasi, įšyla, aušinasi, aeruojasi, mineralizuojasi, tampa mažiau stabiliu, koroziškai aktyviu, galinčiu nusėsdinti mineralinių druskų ir užauginti biologinių apnašų. Cirkuliacinių vandens tiekimo sistemų vandens kokybės reikalavimai nustatomi kiekvienam technologiniam procesui atskirai.

Cirkuliacinio vandens apdorojimas susijęs su būtinybe neleisti susidaryti nuosėdoms ant aparatų vamzdinės sistemos paviršiaus, sumažinti vandens korozinį aktyvumą metalo atžvilgiu ir užkirsti kelią biologinių apnašų ant aušinamų paviršių susidarymui. Korekcinio stabilizacinio apdorojimo rezultatas – būtinybės papildomai stabdyti sumažinimas, valymo ir remonto sąnaudų sumažinimas ir energijos nuostolių minimizavimas.

Kompanija Jurby WaterTech International metalurgijos įmonėms pasirengusi pasiūlyti savo pačias pažangiausias vandens apdorojimo technologijas. Vandens cheminio apdorojimo technologijos JurbySoft® išsprendžia korozijos, nuosėdų, technologinio vandens užterštumo problemas, kurios atsiranda eksploatuojant cirkuliacines vandens tiekimo sistemas.

JurbySoft® technologijos - tai išbaigta kompleksinio techninio aptarnavimo sistema:

 • įrenginių darbo ir vandens chemijos režimo ekspertizė ir analizė
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimas
 • pačios veiksmingiausios reagentinio JurbySoft® apdorojimo programos parinkimas
 • techninis ekonominis pagrindimas
 • dozuojančių įrenginių projektavimas ir gamyba
 • įrangos pristatymas ir instaliavimas
 • vandens chemijos režimo derinimas ir tolesnė jo techninio aptarnavimo kontrolė
 • personalo apmokymas, režiminių kortelių sudarymas

Kvalifikuoti techniniai specialistai, didelė darbo patirtis ir savas Cheminio vandens apdorojimo padalinio mokslinis tiriamasis centras mums leidžia nenutrūkstamai tobulinti senas bei kurti naujas JurbySoft® technologijas, atsižvelgiant į griežtėjančius gamybos bei ekologinių tarnybų reikalavimus.

Garo gamyba

Eksploatuojant  šiluminės energijos ūkį, dažnai susiduriama su tokio pobūdžio problemomis:

 • nuodegų susidarymas ir druskų nuosėdos, dėl kurių sumažėja šilumos perdavimas ir perkaista ekraniniai vamzdžiai, kas sąlygoja kuro sąnaudų padidėjimą (1 mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%) bei avarinių situacijų tikimybė
 • korozija, sąlygojanti priešlaikinį įrangos nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinimasis vanduo daugeliu atvejų lemia garo katilo darbo ekonomiškumą ir patikimumą

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose, bei katilų eksploatacijos instrukcijose. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama  optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo būdas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin švaraus vandens paruošimo, atliekamo taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandens paruošimas dažniausiai susideda iš vienos arba dviejų pakopų minkštinimo.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai apima dalinį nudruskinimą, taikant jonų mainų arba atbulinės osmozės metodą su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologiją, vandens apdorojimas atbuline osmoze su po to einančiu mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su  po to vykdomu apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanija Jurby WaterTech International parengs vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos variantą dar katilinės projektavimo bei statybos arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimaliausių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, o taip pat ir vykdant esamų ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • vandens paruošimo įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow® gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų atlikimą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • techninio aptarnavimo, garantinius ir po garantinių atliekamus darbus, kai VP (vandens paruošimo) įrenginiai aptarnaujami klientų aptarnavimo skyrių specialistų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainų metodą su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

Taip pat tinkamas dėmesys turi būti skiriamas katilo vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby Water Tech International specialistai Jūsų katilui parinks atitinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą garo katilo eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft® veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus.