Energetika

Energetikos sektoriaus plėtros prioritetine kryptimi tampa būtinybė įvesti naujus pajėgumus ir  rekonstruoti esančius. Pagrindiniu uždaviniu energetikams tampa energetikos objektų eksploatacijos ekonomiškumo didinimas, eksploatuojančio personalo  skaičiaus mažinimas ir technologinių procesų mechanizacijos ir automatizacijos diegimas plačiu mastu.

Pagrindinis vandens paruošimo šiluminei elektroenergetikai tikslas - neigiamo ištirpusių medžiagų poveikio prevencija, kadangi šios medžiagos sąlygoja nuodegų ir ištirpusių dujų susidarymą, o šios savo ruožtu didina vandens agresyvumo laipsnį.
Pagrindinė energetikos ūkio objekto ilgalaikės ir ekonomiškos eksploatacijos sąlyga – patikimas ir profesionaliai parengtas vandens paruošimas bei atitinkamo vandens chemijos režimo palaikymas garo generatoriuose, griežtas maitinamojo ir katilo vandens, garo ir kondensato eksploatacinių kokybės normų laikymasis. Kompanija Jurby Water Tech Intnernational energetikos objektams siūlo pačias pažangiausias vandens paruošimo ir valymo technologijas tokioms sritims:

 • garo gamybai
 • cirkuliacinei vandens tiekimo sistemai

Garantuotai veiksmingus vandens valymo ir paruošimo sprendimus energetikos sektoriaus įmonėms siūlo kompanijos Jurby Water Tech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens apdorojimo padalinys.

Inžinerijos padalinys siūlo energiją ir išteklius taupančius, ekologiškai veiksmingus vandens paruošimo kompleksus, optimalių vandens paruošimo technologinių schemų projektavimą naujiems objektams bei esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams, vykdo vandens paruošimo objektų EPC/EPCM (EPC – engineering, procurement and construction (projektavimas, prekių pirkimas ir statyba)); EPCM – enginnering, procurement, construction and management (projektavimas, prekių pirkimas, statyba ir eksploatacija)) sutartis („iki rakto“).

Inžinerijos padalinys energetikos pramonei siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą ir gamybą,
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams,
 • vandens paruošimo objektų statybos EPC/EPCM sutarčių („iki rakto“) vykdymą.
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo derinimo darbų atlikimą
 • personalo apmokymą ir garantuotą techninį aptarnavimą.

Inžinerijos padalinys energetikos sektoriaus įmonėms projektuoja optimalias vandens paruošimo technologines schemas naujiems objektams, bei vykdo esančių ChVA įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją tokiomis kryptimis:

 • maitinamojo vandens paruošimo žemo, vidutinio ir aukšto slėgio katilams;
 • blokinių nudruskinimo įrenginių (BNĮ) elektros jėgainių energetiniams blokams;
 • kondensato valymo.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys energetikos sektoriaus  įmonėms siūlo veiksmingas programas JurbySoft , skirtas stabilizaciniam ir korekciniam vandens apdorojimui pagal tris technologines kryptis:

 • aušinimo vandens stabilizacinio apdorojimo;
 • garo katilų ir šildymo sistemų vandens korekcinio apdorojimo;
 • membraninių technologijų reagentų.

Padalinio cheminės technologijos ir kompleksiniai sprendimai pagerina galutinio produkto kokybę, padidina gamybinius pajėgumus, sumažina sąnaudas, o taip pat minimizuoja aplinkai tenkančią apkrovą.

Aušinimo sistemos

Energetikos pramonės įmonėse daug vandens išeikvojama garui aušinti garo turbinų kondensatoriuose, tepimo alyvoms, turboagregatų dujoms ir orui aušinti. Deginant kietąjį kurą, vanduo naudojamas ir suodžiams ir šlakui šalinti iš dūminių dujų.

Aušinimui naudojamas vanduo paprastai imamas iš artimiausių atvirų vandens telkinių (didelių upių ar ežerų). Tais atvejais, kai vandens telkinys riboto dydžio, naudojama cirkuliacinė vandens tiekimo sistema su įvairių tipų aušinimo sistemomis (aušyklomis arba purslų baseinais). Pastaruoju atveju, įrangos gerai būklei palaikyti ir nutekamųjų vandenų kiekiui mažinti pagrįstai taikomas cirkuliacinio vandens stabilizacinis apdorojimas.

Cirkuliacinių vandens tiekimo sistemų pagrindiniai mazgai yra aušinami kondensaciniai šaldymo agregatai, komunikacijos, vandens blokų įrenginiai, tame tarpe aušyklos, šalto ir šilto vandens kameros, siurblinių įranga. Vandens nuostolių dėl garavimo, prapūtimo, nulašėjimo ir technologinių reikmių išlyginimas vyksta šviežio vandens arba kondensato sąskaita.

Įmonėse naudojamo cirkuliacinio vandens sudėtis heterogeninė ir priklauso nuo vandens tiekimo šaltinio, maitinamojo vandens valymo įrenginių, sezoninių pokyčių, gamybos pobūdžio, garinimo koeficiento ir eilės kitų veiksnių.

Cirkuliacinio vandens apdorojimas susijęs su būtinybe neleisti susidaryti nuosėdoms ant aparatų vamzdinės sistemos paviršiaus, sumažinti vandens korozinį aktyvumą metalo atžvilgiu ir užkirsti kelią biologinių apnašų ant aušinamų paviršių susidarymui. Korekcinio stabilizacinio apdorojimo rezultatas – būtinybės papildomai stabdyti sumažinimas bei sąnaudų, reikalingų valymui ir remontui sumažėjimas ir energijos nuostolių minimizavimas.

Kompanija Jurby WaterTech International pasirengusi energetikos objektams pasiūlyti savo pačias pažangiausias vandens apdorojimo technologijas. Vandens cheminio apdorojimo JurbySoft® programos išsprendžia korozijos, nuosėdų, technologinio vandens užterštumo problemas, kurios atsiranda eksploatuojant cirkuliacines vandens tiekimo sistemas.

JurbySoft® technologijos - tai išbaigta kompleksinio techninio aptarnavimo sistema:

 • įrenginių darbo ir vandens chemijos režimo ekspertizė ir analizė
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimas
 •  reagentinio JurbySoft®  apdorojimo veiksmingiausios programos parinkimas
 • techninis ekonominis pagrindimas
 • dozuojančios įrangos projektavimas ir gamyba
 • įrangos pristatymas ir instaliavimas
 • vandens chemijos režimo derinimas ir tolesnė jo techninio aptarnavimo kontrolė
 • personalo apmokymas, režiminių kortelių sudarymas

Kvalifikuoti techniniai specialistai, didelė darbo patirtis ir savas Cheminio vandens apdorojimo padalinio mokslinis tiriamasis centras leidžia mums nenutrūkstamai tobulinti senas ir kurti naujas JurbySoft® technologijas, atsižvelgiant į griežtėjančius gamybos bei ekologinių tarnybų reikalavimus.

Garo gamyba

Eksploatuojant šiluminės energijos ūkį, dažnai susiduriama su tokio pobūdžio problemomis:

 • druskų nuosėdos arba nuodegų susidarymas, dėl kurių perkaista katilas ir atsiranda katilo šilumos perdavimo nuostoliai, kas savo ruožtu padidina energijos sąnaudas šildymui
 • korozija, sąlygojanti fizinį įrangos nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinamasis vanduo daugeliu atvejų lemia  ekonomišką ir patikimą garo katilo darbo režimą (1 mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%).

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose bei katilų eksploatacijos instrukcijose, be to kiekvienai įmonei jie yra skirtingi. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo būdas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin švaraus vandens paruošimo, atliekamo taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandeniui paruošti dažniausiai taikoma vienos arba dviejų pakopų minkštinimo technologija.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai apima dalinį nudruskinimą, taikant jonų mainus arba atbulinę osmozę su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologiją, vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to einančiu mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su po to vykdomu jo apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanija Jurby WaterTech International parengs vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos variantą dar katilinės projektavimo bei statybos arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • projektavimą pagal galiojančias normas ir taisykles, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimalių technologinių vandens paruošimo schemų parengimą naujiems projektams, bei vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • įrangos su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow® gamybą
 • įrangos, vartojimo reikmenų ir komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius ir po garantinių atliekamus darbus, juos vykdant techninio aptarnavimo specialistams iš tarnybų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas).

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu.

Technologijos ir produktai

Tinkamas dėmesys taip pat turi būti skiriamas vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby WaterTech International specialistai parinks Jūsų katilui tinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo tokią kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft®  veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio mokslinių tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus